เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหัวหินแต่เดิมมิได้มีผู้รวบรวมปรัวัติไว้อย่างชัดเจนเคยมีผู้ยากรู้หลายท่านพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าประวัติของสถานีซึ่งพอจะรวบรวมได้โดยการสอบถามจากข้าราชการตำรวจรุ่นเก่าๆ ท่านหนึ่งคือนายดาบตำรวจ สะอาด จรรยากูล  เล่าให้ฟังว่า  ในปี พ.ศ.2475  แต่เดิม สภ.หัวหินได้รับการยกฐานะจากที่พักสายตรวจตำบลหัวหินเป็นสถานีตำรวจกิ่งอำเภอหัวหินขึ้นกับอำเภอปราณบุรีต่อมาในปี พ.ศ.2492 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหัวหิน เป็นต้นมาซึ่งจากที่พอจะจำความได้คนแรกที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหัวหินจากที่เป็นกิ่งอำเภอนั้นคือนายดาบตำรวจสงบ  ฯ(จำนามสกุลไม่ได้)แต่เดิมสถานีตำรวจภูธรหัวหินเป็นอาคารไม่ชั้นเดียวชั้นล่างโปร่งต่อมาในปี พ.ศ.2500  ได้สร้างเป็นอาคารสองชั้นซึ่งชั้นล่างได้กั้นเป็นห้องงานต่างๆและในปี พ.ศ.2547ก็ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารตึกสามชั้นโดยมีชั้นล่างเป็นชั้นบริการประชาชนไว้  ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE )  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรหัวหินตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์  อำเภอหัวหิน  เป็นอาคารตึกหลังใหม่สามชั้นซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2547