เมื่อ ‘ใบขับขี่หมดอายุ’ ต้องไปต่อภายในกี่วัน ?
ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องทำอย่างไร ?

    -ใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีนี้สามารถนำใบขับขี่ไปขอต่ออายุใหม่ได้ทันที พร้อมเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ จากนั้นก็ได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อย

    -ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
กรมขนส่งทางบกจะให้ทำการสอบข้อเขียนใหม่ (มี 50 ข้อ ซึ่งต้องทำให้ถูกต้องทั้งหมด 45 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์ )

   -ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี
กรมขนส่งทางบกจะให้สอบใหม่ทั้งหมด ทั้งข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

ทั้งนี้ สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ทันทีก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุ